ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η κριτική επανεξέταση αστικών παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο από το 2000 και μετά, έχοντας σαφη προσανατο- λισμό στην προώθηση της βιωσιμότητας των πόλεων.  Η διαδικασία επεξεργασίας του θέματος ισοδυναμεί με διαδικασία  ‘αντίστροφης μηχανικής’ (reverse engineering). Με δεδομένο τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου, το εργαστήριο επιδιώκει να γίνουν κατανοητές τόσο οι διαφορετικές πτυχές όπως η κοινωνική, η οικονομική, η πολιτική, η τεχνική, κλπ. όσο και οι τρόποι συνέργειας και συμπληρωματικότητας που οδηγούν στη διατύπωση των τελικών προτάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να κατανοηθούν οι διαδικασίες της αστικής ανάπτυξης οι οποίες περιλαμβάνουν παραμέτρους όπως είναι μεταξύ άλλων το θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού, τα επίπεδα διοικητικών αρμοδιοτήτων, οι ομάδες πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, οι επενδυτικές τάσεις στην αγορά ακινήτων, οι επαγγελματικές πρακτικές και δεοντολογίες, κ.ά..

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ 2015-16

Για να πετύχει το σκοπό του το εργαστήριο περιλαμβάνει εισηγήσεις σε εξειδικευμένα ζητήματα με άξονα τη σημασία τους για τις στρατηγικές επιλογές και τη διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αστικής παρέμβασης για βιώσιμες πόλεις. Σχετικά εχουν προσκληθεί η Γεωργία Γεμενετζή, Δρ Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, η Αθηνά Γιαννακού, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, η Μάγδα Πιτσιάβα, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, και η Νατάσα Τασοπούλου, Δρ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης.

   

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (Γ. Καυκαλάς)

Video: Alex Steffen, Sustainable Future & The shareable future of cities

2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Α ΦΑΣΗΣ (Ε. Ανδρικοπούλου, Γ. Καυκαλάς)

Video: William McDonough, Cradle to cradle design

3

Ο ρόλος του πολεοδομικού σχεδιασμού στη βελτίωση του αστικού μεταβολισμού (Γ. Γεμενετζή)

Video: Michael Pawlyn, Using nature’s genius in architecture

4

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (Γ Καυκαλάς)

Video: Amanda Burden, How public spaces make cities work και Robert Hammond, Building a park in the sky

5

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Ευρώπη και την Ελλάδα (Μ. Πιτσιάβα)

Video: Jaime Lerner, A song of the city

6

Στρατηγικός σχεδιασμός και μορφές πολεοδομικών παρεμβάσεων (Γ. Καυκαλάς)

Video: Norman Foster, My Green Agenda for Architecture

7

Πολιτικές Αστικής Αναζωογόνησης. Το παράδειγμα της Βαλκανικής Πλατείας στη Θεσσαλονίκη (Α. Γιαννακού)

Video: Majora Carter, Greening the ghetto

8

Θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες πολεοδομικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα (Α. Τασοπούλου)

Video: Ellen Dunham-Jones, Retrofitting suburbia