ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

(1987) Kafkalas, G., Spatial Integration of Production: a case study of the non-ferrous sector with special reference to Greece, D.Phil. University of Sussex
(1984) Καυκαλάς Γ., Περιφερειακή Οργάνωση της Βιομηχανίας: ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση στη δεκαετία 1969-78, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη (σελ. 307).
(1984) Ανδρικοπούλου, Ε., Κρατική Παρέμβαση και Περιφέρειες. Η Ρύθμιση του Περιφερειακού Χώρου στην Ελλάδα, διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη (σελίδες 328)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

(2015) Βιτοπούλου Α., Γεμενετζή Γ., Γιαννακού Α., Καυκαλάς, Γ. και Α. Τασοπούλου, Α Βιώσιμες πόλεις: Προσαρμογή και Ανθεκτικότητα σε Περιόδους Κρίσης. Αθήνα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα-Κάλλιππος.
(2014), Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Μ. Πιτσιάβα, Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές: για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Κριτική, Αθήνα.
(2007), Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ. και Μ. Πιτσιάβα, Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές: για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, Κριτική, Αθήνα.
(2000), Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς, Χωρικές Επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Πολιτικών στον ευρωπαϊκό και ελληνικό χώρο, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ
(1999), Καυκαλάς Γ., Θεσσαλονίκη: Μείωση της μονοκεντρικότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα και ο ρόλος του τριτογενούς τομέα, ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΘΕ και ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ (σελ. 192).
(1995), Ανδρικοπούλου Ε., Οι Περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής από τη Συνθήκη της Ρώμης έως το Μaastricht, Αθήνα: εκδόσεις Θεμέλιο. Σελίδες 512.
(1992) Καυκαλάς Γ., Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωρική Ολοκλήρωση: χωροθετική οργάνωση της βιομηχανίας και τοπικά παραγωγικά συστήματα στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 132).
(1985) Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς, Η Ρύθμιση του Περιφερειακού Χώρου: θεωρία και πρακτική, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 299).
(1979) Ζιώγου Α., Καυκαλάς Γ., Παπάκος Κ. και Παπουτσή Α., Χωροθέτηση της Βιομηχανίας και Βιομηχανική Ρύπανση: μελέτη της περιοχής Θεσσαλονίκης (κυκλοφόρησε σε 200 αντίτυπα με ευθύνη του Συμβουλίου Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΒΕ), Θεσσαλονίκη (σελ. 203)
(1979) Ανδρικοπούλου Ε., Καυκαλάς Γ. και Λαγόπουλος Α.-Φ., Θεσσαλονίκη: πολεοδομική διερεύνηση, κριτική ρυθμιστικών προτάσεων και προοπτικές εξέλιξης της πόλης, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 119, χάρτες 16).
(1976) Ανδρικοπούλου Ε. και Καυκαλάς Γ., Τρόποι Ζωής και Εκσυγχρονισμός στην Ελλάδα: μελέτη της σύγκρουσης παράδοσης και αλλαγής σε μια μικρή πόλη (πολυγραφημένη έκδοση που κυκλοφόρησε σε 150 αντίτυπα με ευθύνη των συγγραφέων), Θεσσαλονίκη (σελ.110).

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

(2016) Λαμπριανίδης, Λ., Καυκαλάς, Γ. και Θ. Καλογερέσης, Επιμέλεια, Χωρική ανάπτυξη και ανθρώπινο δυναμικό: Νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα, ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα.
(2008), Καυκαλάς, Γ., Λαμπριανίδης, Λ. και Ν. Παπαμίχος, επιμέλεια, Η Θεσσαλονίκη στο Μεταίχμιο: η πόλη ως διαδικασία αλλαγών, Αθήνα, ΚΡΙΤΙΚΗ.
(2007), Getimis, P., Kafkalas, G., editors., Overcoming fragmentation in Southeast Europe, Aldershot: Ashgate.
(2004) Καυκαλάς Γ., επιμέλεια, Ζητήματα Χωρικής Ανάπτυξης: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές, Αθήνα: Κριτική.
(2003) Γετίμης Π. και Καυκαλάς Γ., επιμέλεια, Μητροπολιτική Διακυβέρνηση: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα, Αθήνα: ΙΑΠΑΔ & Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ
(2002), Heinelt, H., Getimis, P., Kafkalas, G., Smith, R. and E. Swyngedouw, editors, Participatory governance in multi-level context: concepts and experience, Opladen: Leske and Budrich.
(2000) Ανδρικοπούλου Ε. και Γ. Καυκαλάς, επιμέλεια, Ο Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος: η διεύρυνση και η γεωγραφία της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, Αθήνα: Θεμέλιο
(1994) Καυκαλάς Γ. και Κ. Σπυριδωνίδης επιμέλεια, Θεσμοί παρέμβασης στα κέντρα πόλεων, Θεσσαλονίκη: Art of Text
(1993) Γετίμης Π., Γ. Καυκαλάς και Ν. Μαραβέγιας επιμέλεια, Αστική και περιφερειακή ανάπτυξη: θεωρία, ανάλυση και πολιτική, Αθήνα: Θεμέλιο
(1992) Getimis P. and G. Kafkalas, editors, Urban and Regional Development in the New Europe, Athens: TOPOS Special Series
(1992) Καυκαλάς Γ. και Κ. Σπυριδωνίδης επιμέλεια, Μεταμοντέρνοι καιροί, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής
(1992) Dunford M. and G. Kafkalas editors, Cities and Regions in the New Europe, London: Belhaven/Pinter.
(1984) Καυκαλάς Γ., Κομνηνός Ν. και Λαγόπουλος Α.-Φ. Επιμέλεια, Πολεοδομικός Προγραμματισμός: θεωρία, θεσμοί, μεθοδολογία, Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής (σελ. 370
(1980) Ανδρικοπούλου Ε., Γ. Αποστολάκος, Γ. Καυκαλάς και Γ. Παυλίδου, επιμέλεια, Η Πόλη στο Σοσιαλιστικό Σύστημα, (επιμέλεια έκδοσης και μετάφραση), Αθήνα: Οδυσσέας (σελ. 240).
1977) Γιαουτζή Μ. και Γ. Καυκαλάς επιμέλεια, Η Πόλη στο Κεφαλαιοκρατικό Σύστημα, (επιμέλεια έκδοσης και μετάφραση), Αθήνα: Οδυσσέας (σελ. 249).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

(1983) Γκουνταρούλης Γ. (επιμέλεια) και Καυκαλάς Γ. (μετάφραση), Feyerabend P. Ενάντια στη Μέθοδο: για μια αναρχική θεωρία της γνώσης, Θεσσαλονίκη: Σύγχρονα Θέματα (σελ. 377).

Σχολιάστε