Ο ιστότοπος συγκεντρώνει σημαντικό μέρος της επιστημονικής  δραστηριότητας της Ελένης Ανδρικοπούλου και του Γρηγόρη Καυκαλά και εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με την χωρική ανάπτυξη και τον χωρικό σχεδιασμό σε όλες τις γεωγραφικές κλίμακες. Στόχος αυτής της δημοσιοποίησης είναι η καταγραφή των εμφάσεων και των προσανατολισμών μιας μακράς ακαδημαϊκής διαδρομής με αφετηρία στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ομότιμη Καθηγήτρια (από το 2016), Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποχώρησε ως Καθηγήτρια τουΤομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο‘Χωρική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική’

Ομότιμος Καθηγητής (από το 2016), Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποχώρησε ως Καθηγητής του Τομέα Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο‘Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωρικός Προγραμματισμός