Η Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΜΧΑ) ιδρύθηκε το 1996 από την Ελένη Ανδρικοπούλου και τον Γρηγόρη Καυκαλά και έως το 2016 λειτουργούσε στο πλαίσιο του Τομέα Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη συνέχεια η ΕΜΧΑ σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, μετονομάστηκε σε Ερευνητική Μονάδα Χωρικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης και βρίσκεται σε διαδικασία ανασυγκρότησης.

Η μετάβαση από την  παλαιά στη νέα δομή της ΕΜΧΑ σηματοδοτήθηκε από επιστημονική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου 2016 σε συνεργασία με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής (ΕΣΤ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ με θέμα: Χωρική Ανάπτυξη με Βάση τη Γνώση: Παρατηρητήρια Χωρικών Επιπτώσεων Δικτύων Μεταφορών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις:

Γ. Καυκαλάς και Μ. Πιτσιάβα: Χωρικές επιπτώσεις των μεταφορών και πολιτικές χωρικής ανάπτυξης μια προσέγγιση με βάση τη γνώση

Ν. Γαβανάς και Ε. Μουτσιάκης: Παρατηρητήρια χωρικών επιπτώσεων: Μεθοδολογικές και οργανωτικές συνιστώσες και προοπτικές

Α. Γιαννακού και Β. Φούρκας: H συμβολή του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού στον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό

Από τον Ιανουάριο 2017 η νέα ΕΜΧΑ λειτουργεί προσωρινά στη διεύθυνση emxa.web.auth.gr

Κεντρική επιδίωξη της ΕΜΧΑ ήταν η ανάπτυξη της θεωρητικής συζήτησης, της ερευνητικής δραστηριότητας και εξειδικευμένων πρακτικών εφαρμογών καθώς και η ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε άτομα που ασχολούνται ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, με τα ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Σημαντική συνιστώσα της ερευνητικής δραστηριότητας της μονάδας ήταν η υποστήριξη της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και μεταδιδακτορικών ερευνών.

Η ΕΜΧΑ αποτέλεσε έναν πόλο επικοινωνίας και συνεργασίας για τα ζητήματα της ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών και γενικότερα για τις χωρικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η σύνδεση της ερευνητικής με την εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν κεντρικός άξονας λειτουργίας της ΕΜΧΑ. Ο σκοπός αυτός προωθήθηκε με τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, με παρουσιάσεις και διεξαγωγή συζητήσεων καθώς και συνεχή επικαιροποίηση των μαθημάτων και των εργασιών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε σχέση με τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Η ΕΜΧΑ συνεργάστηκε ερευνητικά και εκπαιδευτικά  με πολλές αντίστοιχες μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα η ΕΜΧΑ είχε συστηματική συνεργασία με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ (Διεύθυνση: Καθηγήτρια Μάγδα Πιτσιάβα), την ερευνητική μονάδα URENIO του ΑΠΘ (Διεύθυνση: Καθηγητής Νίκος Κομνηνός) και την ερευνητική μονάδα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής – ΕΜΠΑΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Διεύθυνση: Καθηγητής Λόης Λαμπριανίδης)

Η ΕΜΧΑ συγκέντρωσε περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς ερευνητικής εμπειρίας. Ανάπτυξε συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ερευνητές/τριες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΜΧΑ εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων χωρικής ανάλυσης, χωρικής ανάπτυξης και χωρικού προγραμματισμού σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό. Τα περισσότερα προγράμματα εντάσσονται στις κατευθύνσεις: χωρικός σχεδιασμός, χωρική ανάπτυξη, χωρική ολοκλήρωση.

Σχολιάστε