ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

 

Κάτω από τον γενικό τίτλο «Θεωρίες Χωρικής Οργάνωσης» εντάσσονται τα μαθήματα:

1982-84 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

1984-2001 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

2001-2012 ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2012-2016 ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 

1982-84 & 1984-2001

2001-2012

2012-2016

Η βασική δομή και τα περιεχόμενα της ακαδημαϊκής περιόδου 2012-2016 είναι προσβάσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ" με τον τίτλο "Θεωρίες Χωρικού Σχεδιασμού" και εκπαιδευτικό στόχο την κατανόηση των εννοιών και θεωρητικών προσεγγίσεων της χωρικής ανάπτυξης με έμφαση στις θεωρίες και μεθόδους χωρικής ανάλυσης και χωρικού προγραμματισμού καθώς και παραδείγματα χωρικού σχεδιασμού από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο.