ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κάτω από τον γενικό τίτλο «Πολιτικές Χωρικής Ανάπτυξης» εντάσσονται τα μαθήματα:

1983-85 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1985-1991 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1991-1998 ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

 

 

1985-1991 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

1991-1998 ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ