ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Το Εργαστήριο Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού έχει αντικείμενο τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης  και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής α) με τις έννοιες, διαδικασίες και μηχανισμούς χωρικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης στην κλίμακα μιας ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής και β) με τις τεχνικές και μεθόδους του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα με τη διαδικασία σύνταξης ενός στρατηγικού σχεδίου που προσανατολίζεται σε χωρικές παρεμβάσεις.

Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός σε μητροπολιτική κλίμακα είναι ένα διαφορετικό είδος σχεδιασμού, που υιοθετούν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (πχ. Λονδίνο, Παρίσι, Βαρκελώνη, Πράγα, κ.ά.). Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει τα παρακάτω κύρια χαρακτηριστικά:

  • θέτει μακροπρόθεσμους στόχους και στρατηγικές προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός οράματος για τη μελλοντική ανάπτυξη και χωρική οργάνωση της πόλης
  • προσφέρει στις δημόσιες αρχές, τους δήμους και τους τοπικούς φορείς ένα ενιαίο πλαίσιο κατευθύνσεων και αρχών για την προετοιμασία των δικών τους προγραμμάτων και έργων
  • στηρίζεται σε διαβούλευση με στόχο μια ευρεία συναίνεση για το όραμα τους στόχους και τις προτεραιότητες μέσα από την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκομένων κοινωνικών εταίρων
  • αποτελεί μια συμφωνία που προσανατολίζει τις αποφάσεις για το μέλλον της πόλης χωρίς να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα όπως ένα θεσμοθετημένο σχέδιο (π.χ. το Ρυθμιστικό Σχέδιο)

1999-2005

2005-2009

2009-2016

Η βασική δομή και τα περιεχόμενα της ακαδημαϊκής περιόδου 2014-2015 είναι προσβάσιμα στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ" με τον τίτλο "Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού: Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης" και εκπαιδευτικό στόχο την προετοιμασία ενός στρατηγικού σχεδίου χωρικών παρεμβάσεων