Τα βιβλία και οι έρευνες ταξινομούνται και σε χωρικές ενότητες προκειμένου να διευκολυνθεί η αναζήτηση της σχετικής πληροφορίας. Η ταξινόμηση ακολουθεί την κύρια έμφαση κάθε μελέτης και αποφεύγει όσο είναι δυνατόν τις διπλές αναφορές παρά τις σημαντικές επικαλύψεις που οφείλονται στο γεγονός ότι συχνά πληροφορία για μια χωρική ενότητα εντάσσεται σε ευρύτερες. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για βοηθητική ταξινόμηση της βασικής πληροφορίας που είναι διαθέσιμη στο σύνολο της στις αντίστοιχες θεματικές (υπομενού) στο  σύνδεσμο ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.