ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κάτω από τον γενικό τίτλο «Πολιτικές Χωρικής Ανάπτυξης» εντάσσονται τα μαθήματα: 1983-85 ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1985-1991 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1991-1998 ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΟΚ     1985-1991 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 1991-1998 ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έως το 1987 το μάθημα περιλάμβανε την επεξεργασία θέματος με αντικείμενο την περιφερειακή

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Το Εργαστήριο Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού έχει αντικείμενο τη σύνταξη ενός Στρατηγικού Σχεδίου για την ευρύτερη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης  και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής α) με τις έννοιες, διαδικασίες και μηχανισμούς χωρικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης στην κλίμακα μιας ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής και β) με τις τεχνικές και μεθόδους